eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneProjekty ustaw › Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego

Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego

- projekt przewiduje obowiazek zamieszczania w pisemnym zgłoszeniu urodzenia dziecka informacji dotyczących płci, ciężaru i długosci dziecka jedynie w tych sytuacjach, w których bedzie to mozliwe. Ponadro proponuje się, aby do aktu urodzenia nie wpisywało się imienia (imion) i płci dziecka, jeżeli w pisemnym zgloszeniu urodzenia dziecka nie wskazano płci

  • Kadencja sejmu: 6
  • Nr druku: 3941
  • Data wpłynięcia: 2011-01-21
  • Uchwalenie: Projekt uchwalony
  • tytuł: o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych
  • data uchwalenia: 2011-05-26
  • adres publikacyjny: Dz.U. Nr 144, poz. 853

3941


Druk nr 3941

Warszawa, 19 stycznia 2011 r.
SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja
Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne

Państwo" do spraw związanych z
ograniczaniem biurokracji
NPP-020-144-2011Pan

Grzegorz
Schetyna
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej
PolskiejNa podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu Komisja Nadzwyczajna
"Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji wnosi
projekt ustawy:

- o zmianie ustawy - Prawo o aktach
stanu cywilnego.

Do reprezentowania stanowiska Komisji w pracach nad projektem ustawy
został upoważniony poseł Piotr Tomański.


Przewodniczący Komisji

(-) Adam Szejnfeldprojekt

USTAWA
z dnia …………….. 2011 r.
o zmianie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnegoArt. 1.

W ustawie z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr
161, poz. 1688, z późn. zm.1)) w art. 40:

1) po ust.2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Do aktu urodzenia nie wpisuje się imienia (imion) i płci dziecka, jeżeli w pisemnym
zgłoszeniu urodzenia dziecka nie wskazano płci.”;

2) w ust. 3 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7)
określenie płci, ciężaru i długości dziecka – jeżeli to możliwe;”.


Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 21, poz. 125 i Nr 181,
poz. 1287 oraz z 2008 r. Nr 182, poz. 1121, Nr 195, poz. 1198, Nr 220, poz. 1431 i Nr 234, poz. 1571.UZASADNIENIE
1 . Wyjaśnienie celu ustawy.

Projektowana ustawa ma na celu umożliwienie wydania pisemnego zgłoszenia
urodzenia dziecka i aktu urodzenia w sytuacji, gdy doszło do martwego urodzenia dziecka
jeżeli utrudnione albo wręcz niemożliwe jest ustalenie makroskopowo płci, ciężaru ciała lub
długości płodu. Obecnie w praktyce występują niejednokrotnie problemy z ustaleniem płci,
ciężaru lub długości ciała dziecka martwo urodzonego ze względu na wystąpienie martwego
urodzenia na bardzo wczesnym etapie ciąży. Niepodanie tych danych w pisemnym zgłoszeniu
urodzenia dziecka uniemożliwia z kolei uzyskanie aktu urodzenia dziecka, pomimo że
zgodnie z prawem mamy do czynienia z martwym urodzeniem dziecka.

2 . Przedstawienie stanu obecnego.

Zgodnie z obowiązującym § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
grudnia 2001 r. w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełniania (Dz. U. Nr 153,
poz. 1782) dzieckiem martwo urodzonym jest dziecko bez względu na czas trwania ciąży.
Dzięki temu rozwiązaniu osoby uprawnione do pochowania (np. rodzice), o których mowa
w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, mogą
pochować takie dziecko. Jednakże rozwiązanie to oddziałuje również na treść rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka
(Dz. U. Nr 27, poz. 232). Bowiem skoro zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełniania doszło do
martwego urodzenia, to należy również wydać pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka,
a w konsekwencji – akt urodzenia. Niemożliwym jest urzędowe stwierdzenie zgonu bez
uprzedniego urzędowego urodzenia.

3 . Różnice między dotychczasowym a przewidywanym stanem prawnym.

Proponowana zmiana ma na celu umożliwienie wpisywanie do pisemnego zgłoszenia
urodzenia dziecka danych dotyczących płci, ciężaru ciała lub długości płodu, jeżeli w danej
sytuacji jest to w ogóle możliwe. Niejednokrotnie dochodzi do martwych urodzeń na bardzo
wczesnym etapie ciąży, kiedy można mówić o ukształtowanym zarodku, jednakże z przyczyn
obiektywnych nie jest możliwe ustalenie jego płci. Nie sposób oczekiwać od zakładu opieki
zdrowotnej, aby podawał informacje, których nie jest w stanie ustalić. Zmiana jest
konsekwencją treści § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r.
w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełniania, gdzie jednoznacznie
przesądzono, że do martwego urodzenia dochodzi bez względu na czas trwania ciąży.

Z kolei konsekwencją zmiany dokonanej w art. 40 ust. 3 pkt 7 ustawy jest dodanie
nowego ust. 2a w art. 40, zgodnie z którym do aktu urodzenia nie wpisuje się imienia (imion)
i płci dziecka, jeżeli w pisemnym urodzeniu dziecka nie wskazano płci.


4. Przewidywane skutki społeczne, gospodarcze finansowe i prawne.
Przedłożony projekt nie powinien spowodować skutków finansowych dla budżetu
państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego, a jeśli już to byłyby to skutki
minimalne. Projektowane zmiany mają jedynie na celu umożliwienie wydawania aktu
urodzenia martwego dziecka, którego płeć jest niemożliwa do określenia a w konsekwencji
wydawania karty zgonu i stworzenia możliwości dokonania przez osoby uprawnione
pochówku.

5. Oświadczenie o zgodności projektu ustawy z prawem Unii Europejskiej.

Projekt ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.


Warszawa, 27 stycznia 2011 r.
BAS-WAPEiM-203/11


Pan
Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej


Opinia prawna
w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej komisyjnego projektu
ustawy o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (przedstawiciel
wnioskodawców: poseł Piotr Tomański)


Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca
1992 roku – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2009 r. Nr 5, poz.
47, ze zmianami) sporządza się następującą opinię:

1. Przedmiot projektu ustawy

Przedstawiony projekt ustawy przewiduje zmianę art. 40 ustawy z dnia
29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161,
poz. 1688, ze zmianami). Artykuł 40 ust. 3 pkt 7 ustawy stanowi, że pisemne
zgłoszenie urodzenia dziecka wystawione przez lekarza, położną lub zakład
opieki zdrowotnej powinno w szczególności zawierać określenie płci, ciężaru i
długości dziecka. Projekt przewiduje natomiast obowiązek zamieszczania w
pisemnym zgłoszeniu urodzenia dziecka informacji dotyczących płci, ciężaru i
długości dziecka jedynie w tych sytuacjach, w których będzie to możliwe.
Ponadto proponuje się, aby do aktu urodzenia nie wpisywało się imienia (imion)
i płci dziecka, jeżeli w pisemnym zgłoszeniu urodzenia dziecka nie wskazano
płci.
Proponowana ustawa ma wejść w życie po upływie 3 miesięcy od dnia
ogłoszenia.

2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem ustawy

Kwestie stanowiące przedmiot projektu ustawy nie są regulowane
prawem Unii Europejskiej.

3. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa
Unii Europejskiej
Prawo Unii Europejskiej nie reguluje kwestii zawartych w przepisach
opiniowanego projektu.
strony : [ 1 ] . 2

Dokumenty związane z tym projektem:Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.