eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneDz.U.rok 1998Nr 162 › poz. 1118

Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 162, poz. 1118

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 • Organ wydający SEJM
 • Organ zobowiązany PREZ. RADY MINISTRÓW RADA MINISTRÓW
 • Status aktu prawnego akt posiada tekst jednolity
 • Data wydania 1998-12-17
 • Data wejścia w życie 1999-01-01
 • Data obowiązywania 1999-01-01
 • Uwagi Art. 182 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.
 • Treść

Dziennik Ustaw - rok 1998, nr 162 - wszystkie pozycje

 • Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 162, poz. 1154

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Weterynarii.
 • Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 162, poz. 1153

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu tworzenia Głównego Inspektoratu Weterynarii oraz zmiany statutu Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
 • Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 162, poz. 1152

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1998 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych.
 • Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 162, poz. 1151

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki.
 • Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 162, poz. 1150

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1998 r. w sprawie określenia czynności, których wykonywanie uznaje się za praktykę w zakresie organizowania imprez turystycznych i w zakresie obsługi turystów oraz dokumentów stwierdzających jej posiadanie.
 • Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 162, poz. 1149

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1998 r. w sprawie trybu kontroli aktów prawa miejscowego ustanowionych przez wojewodę i organy administracji niezespolonej.
 • Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 162, poz. 1148

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu powiatowych zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności i ich właściwości miejscowej.
 • Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 162, poz. 1147

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych powiatowych służb, inspekcji i straży, których kierownicy są właściwi do wykonywania zadań dla powiatu sąsiedniego, na którego obszarze przed dniem 1 stycznia 1999 r. nie było siedzib odpowiednich rejonowych jednostek organizacyjnych, oraz obszaru ich działania.
 • Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 162, poz. 1146

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania i organizacji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
 • Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 162, poz. 1145

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na towary przywożone z zagranicy na potrzeby zapobiegania i likwidacji skutków klęski żywiołowej.
 • Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 162, poz. 1144

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1998 r. w sprawie określenia organów właściwych w zakresie administracji geologicznej i nadzoru górniczego.
 • Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 162, poz. 1143

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa.
 • Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 162, poz. 1142

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków i limitów na podwyżki wynagrodzeń w 1998 r. osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w państwowej sferze budżetowej.
 • Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 162, poz. 1141

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowego zasięgu terytorialnego i właściwości rzeczowej Oddziału Centralnego i oddziałów terenowych Urzędu Regulacji Energetyki.
 • Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 162, poz. 1140

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad finansowania Polskiej Akademii Nauk oraz gospodarki finansowej jej placówek naukowych.
 • Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 162, poz. 1139

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przekazywania inwestycji centralnych samorządom województw i powiatom oraz wykazu inwestycji centralnych podlegających przekazaniu.
 • Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 162, poz. 1138

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie kar pieniężnych za naruszenie wymagań ochrony środowiska oraz rejestru decyzji dotyczących tych kar.
 • Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 162, poz. 1137

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN).
 • Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 162, poz. 1136

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowego zasięgu terytorialnego oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych.
 • Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 162, poz. 1135

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie objęcia przepisami Prawa geologicznego i górniczego prowadzenia określonych robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej.
 • Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 162, poz. 1134

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie określenia wykazu szkół, które prowadzą ministrowie właściwi do spraw: wewnętrznych, obrony narodowej i sprawiedliwości.
 • Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 162, poz. 1133

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy przedsiębiorstw państwowych, wobec których zadania i kompetencje organu założycielskiego wykonuje Minister Skarbu Państwa, oraz listy przedsiębiorstw, wobec których zadania i kompetencje organu założycielskiego wykonują inne niż Minister Skarbu Państwa organy administracji rządowej, a także szczegółowych zasad i trybu przejęcia przez wojewodów i Ministra Skarbu Państwa zadań i kompetencji organu założycielskiego.
 • Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 162, poz. 1132

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie określenia wysokości opłat przeznaczonych na dopłaty do eksportu cukru oraz zasad stosowania dopłat do cukru wyeksportowanego, w ramach kwoty B, w 1999 r.
 • Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 162, poz. 1131

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dozoru technicznego.
 • Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 162, poz. 1130

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 1998.
 • Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 162, poz. 1129

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za wprowadzenie substancji zanieczyszczających do powietrza oraz za usuwanie drzew lub krzewów.
 • Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 162, poz. 1128

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie opłat za składowanie odpadów.
 • Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 162, poz. 1127

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.
 • Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 162, poz. 1126

  Ustawa z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa.
 • Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 162, poz. 1125

  Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury.
 • Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 162, poz. 1124

  Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych.
 • Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 162, poz. 1123

  Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o prokuraturze.
 • Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 162, poz. 1122

  Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej.
 • Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 162, poz. 1121

  Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych.
 • Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 162, poz. 1120

  Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o przedsiębiorstwie państwowym "Polskie Koleje Państwowe".
 • Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 162, poz. 1119

  Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000.
 • Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 162, poz. 1118

  Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
 • Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 162, poz. 1117

  Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa.
 • Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 162, poz. 1116

  Ustawa z dnia 16 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz o zmianie niektórych ustaw.
 • Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 162, poz. 1115

  Ustawa z dnia 10 grudnia 1998 r. o zmianie ustaw: o zakładach opieki zdrowotnej, o zawodzie lekarza, o zawodach pielęgniarki i położnej, o szkolnictwie wyższym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
 • Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 162, poz. 1114

  Ustawa z dnia 3 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 162, poz. 1113

  Ustawa z dnia 3 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o zwrocie majątku utraconego przez związki zawodowe i organizacje społeczne w wyniku wprowadzenia stanu wojennego oraz ustawy o zmianie ustawy o zwrocie majątku utraconego przez związki zawodowe i organizacje społeczne w wyniku wprowadzenia stanu wojennego oraz o zmianie ustawy o związkach zawodowych.
 • Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 162, poz. 1112

  Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych.

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.