eGospodarka.pl

Prawo

Prawo - porady

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 162, poz. 1118

 
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Organ wydającySEJM
Organ zobowiązanyPREZ. RADY MINISTRÓW RADA MINISTRÓW
Status aktu prawnegoakt posiada tekst jednolity
Data wydania1998-12-17
Data wejścia w życie1999-01-01
Data obowiązywania1999-01-01
UwagiArt. 182 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.
Treść


Dziennik Ustaw - rok 1998, nr 162 - wszystkie pozycje

 
 • Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 162, poz. 1154
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Weterynarii.
 • Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 162, poz. 1153
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu tworzenia Głównego Inspektoratu Weterynarii oraz zmiany statutu Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
 • Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 162, poz. 1152
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1998 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych.
 • Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 162, poz. 1151
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki.
 • Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 162, poz. 1150
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1998 r. w sprawie określenia czynności, których wykonywanie uznaje się za praktykę w zakresie organizowania imprez turystycznych i w zakresie obsługi turystów oraz dokumentów stwierdzających jej posiadanie.
 • Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 162, poz. 1149
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1998 r. w sprawie trybu kontroli aktów prawa miejscowego ustanowionych przez wojewodę i organy administracji niezespolonej.
 • Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 162, poz. 1148
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu powiatowych zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności i ich właściwości miejscowej.
 • Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 162, poz. 1147
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych powiatowych służb, inspekcji i straży, których kierownicy są właściwi do wykonywania zadań dla powiatu sąsiedniego, na którego obszarze przed dniem 1 stycznia 1999 r. nie było siedzib odpowiednich rejonowych jednostek organizacyjnych, oraz obszaru ich działania.
 • Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 162, poz. 1146
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania i organizacji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
 • Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 162, poz. 1145
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na towary przywożone z zagranicy na potrzeby zapobiegania i likwidacji skutków klęski żywiołowej.
 • Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 162, poz. 1144
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1998 r. w sprawie określenia organów właściwych w zakresie administracji geologicznej i nadzoru górniczego.
 • Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 162, poz. 1143
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa.
 • Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 162, poz. 1142
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków i limitów na podwyżki wynagrodzeń w 1998 r. osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w państwowej sferze budżetowej.
 • Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 162, poz. 1141
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowego zasięgu terytorialnego i właściwości rzeczowej Oddziału Centralnego i oddziałów terenowych Urzędu Regulacji Energetyki.
 • Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 162, poz. 1140
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad finansowania Polskiej Akademii Nauk oraz gospodarki finansowej jej placówek naukowych.
 • Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 162, poz. 1139
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przekazywania inwestycji centralnych samorządom województw i powiatom oraz wykazu inwestycji centralnych podlegających przekazaniu.
 • Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 162, poz. 1138
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie kar pieniężnych za naruszenie wymagań ochrony środowiska oraz rejestru decyzji dotyczących tych kar.
 • Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 162, poz. 1137
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN).
 • Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 162, poz. 1136
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowego zasięgu terytorialnego oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych.
 • Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 162, poz. 1135
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie objęcia przepisami Prawa geologicznego i górniczego prowadzenia określonych robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej.
 • Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 162, poz. 1134
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie określenia wykazu szkół, które prowadzą ministrowie właściwi do spraw: wewnętrznych, obrony narodowej i sprawiedliwości.
 • Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 162, poz. 1133
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy przedsiębiorstw państwowych, wobec których zadania i kompetencje organu założycielskiego wykonuje Minister Skarbu Państwa, oraz listy przedsiębiorstw, wobec których zadania i kompetencje organu założycielskiego wykonują inne niż Minister Skarbu Państwa organy administracji rządowej, a także szczegółowych zasad i trybu przejęcia przez wojewodów i Ministra Skarbu Państwa zadań i kompetencji organu założycielskiego.
 • Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 162, poz. 1132
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie określenia wysokości opłat przeznaczonych na dopłaty do eksportu cukru oraz zasad stosowania dopłat do cukru wyeksportowanego, w ramach kwoty B, w 1999 r.
 • Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 162, poz. 1131
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dozoru technicznego.
 • Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 162, poz. 1130
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 1998.
 • Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 162, poz. 1129
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za wprowadzenie substancji zanieczyszczających do powietrza oraz za usuwanie drzew lub krzewów.
 • Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 162, poz. 1128
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie opłat za składowanie odpadów.
 • Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 162, poz. 1127
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.
 • Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 162, poz. 1126
  Ustawa z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa.
 • Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 162, poz. 1125
  Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury.
 • Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 162, poz. 1124
  Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych.
 • Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 162, poz. 1123
  Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o prokuraturze.
 • Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 162, poz. 1122
  Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej.
 • Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 162, poz. 1121
  Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych.
 • Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 162, poz. 1120
  Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o przedsiębiorstwie państwowym "Polskie Koleje Państwowe".
 • Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 162, poz. 1119
  Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000.
 • Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 162, poz. 1118
  Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
 • Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 162, poz. 1117
  Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa.
 • Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 162, poz. 1116
  Ustawa z dnia 16 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz o zmianie niektórych ustaw.
 • Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 162, poz. 1115
  Ustawa z dnia 10 grudnia 1998 r. o zmianie ustaw: o zakładach opieki zdrowotnej, o zawodzie lekarza, o zawodach pielęgniarki i położnej, o szkolnictwie wyższym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
 • Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 162, poz. 1114
  Ustawa z dnia 3 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 162, poz. 1113
  Ustawa z dnia 3 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o zwrocie majątku utraconego przez związki zawodowe i organizacje społeczne w wyniku wprowadzenia stanu wojennego oraz ustawy o zmianie ustawy o zwrocie majątku utraconego przez związki zawodowe i organizacje społeczne w wyniku wprowadzenia stanu wojennego oraz o zmianie ustawy o związkach zawodowych.
 • Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 162, poz. 1112
  Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych.

Twoje ustawienia

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Urzędy pracy

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

 
 

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy
Na skróty: Oferty pracy Kodeks pracy Kredyty i lokaty Wskaźniki i stawki Wzory dokumentów Kalkulatory Tematy Usenet

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.