eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo gospodarcze › Spółka z o.o. - odpowiedzialność wspólników

Spółka z o.o. - odpowiedzialność wspólników

2012-11-23 09:07

Spółka z o.o. - odpowiedzialność wspólników

Odpowiedzialność wspólników © Kzenon - Fotolia.com

Pomimo nazwy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania odpowiada całym swoim majątkiem, natomiast na jej wspólnikach ciąży jedynie ryzyko gospodarcze, związane z wniesionymi wkładami na kapitał zakładowy. W razie niepowodzenia wkłady tworzące majątek spółki będą wchodziły w skład masy upadłości przeznaczonej do zaspokojenia wierzycieli (art. 61 Ustawy prawo upadłościowe i naprawcze (dalej jako "PUN")).
Jednakże brak odpowiedzialności nie jest obligatoryjny, a zasada nieodpowiedzialności może zostać zmodyfikowana poprzez sprawowanie funkcji w organach spółki, a także wprowadzenie odmiennych zasad odpowiedzialności przyjętych bezpośrednio z KSH lub w przepisach szczególnych.

Na podstawie KSH można wyróżnić przepisy, które wprost określają odpowiedzialność wspólników spółki z o.o., zatem wspólnik odpowiedzialny jest w przypadku:
 • zaciągnięcia zobowiązań powstałych przed wpisem spółki do rejestru (art. 13 § 1 KSH);
 • zobowiązań spółki powstałych przed wpisem do rejestru do wysokości niewniesionego wkładu (art. 13 § 2 KSH.);
 • zawyżenia wartość wniesionych wkładów niepieniężnych w stosunku do ich rzeczywistej wartości zbywczej - odpowiedzialność wspólnika wnoszącego taki wkład i członków zarządu spółki mających wiedzę o tych nieprawidłowościach jest ukształtowana się solidarnie (art. 175 § 1 KSH);
 • niespełnienia przysługujących spółce świadczeń związanych z udziałem - współuprawnieni z udziału lub udziałów ponoszą odpowiedzialność solidarną (art. 184 § 1 KSH);
 • niespełnienia świadczenia należnego spółce ze zbytego udziału (jego części lub ułamkowej części) - nabywca odpowiada solidarnie ze zbywcą (art. 186 § 1 KSH );
 • powstania szkody przy tworzeniu spółki, gdy szkoda powstała wskutek zawinionego działania wbrew przepisom prawa (art. 292 KSH).
Powyższe wyliczenie wskazuje, iż odpowiedzialność wspólników ponad odpowiedzialność gospodarczą jest związana głównie z ich celowym działaniem wbrew interesom spółki.

fot. Kzenon - Fotolia.com

Odpowiedzialność wspólników

Pomimo nazwy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania odpowiada całym swoim majątkiem, natomiast na jej wspólnikach ciąży jedynie ryzyko gospodarcze, związane z wniesionymi wkładami na kapitał zakładowy.


Ponadto, rozszerzenie odpowiedzialności wobec spółki może również wynikać z obowiązku dopłat. Jeżeli wspólnicy zadecydują o wniesieniu dopłat, może się okazać, że zobowiązania wspólników wobec spółki znacznie wzrosną- wzrośnie ich ryzyko gospodarcze. Natomiast nie wywiązanie się z tego obowiązku powoduje, powstanie uprawnienia spółki do sądowego dochodzenia zapłaty wraz z odsetkami oraz odszkodowania, o ile w związku z brakiem wpłat poniosła szkodę.

W sytuacji, w której wspólnik będzie jednocześnie pełnił rolę członka zarządu jego odpowiedzialność dodatkowo wzrośnie. Przepisy KSH przewidują, że osoby pełniące funkcję w organach spółki ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania wobec osób trzecich. Wspólnik będący jednocześnie członkiem zarządu ponosi odpowiedzialność, w przypadku :
 • bezskutecznej egzekucji przeciwko spółce - członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania, chyba że wykażą, iż we właściwym czasie złożono wniosek o ogłoszenie upadłości spółki, bądź wszczęto postępowanie układowe, albo że niezgłoszenie wniosku o upadłość albo niewszczęcie postępowania upadłościowego nastąpiło bez ich winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości bądź niewszczęcia postępowania upadłościowego wierzyciel nie poniósł straty (art. 299 KSH). Termin na zgłoszenie upadłości wynosi 14 dni liczonych do dnia w którym spółka stała się niewypłacalna.
 • gdy umyślnie lub przez niedbalstwo podali fałsze dane w oświadczeniu, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione (art. 291 w zw. z art. 167 KSH)
 • wyrządzenia szkody poprzez zawinione działanie lub zaniechanie sprzeczne z prawem lub postanowieniami umowy spółki
 • gdy szkoda została wyrządzona wskutek niezgłoszenia w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości (art.21 PUN)
 • wyrządzenia szkody wskutek podania nieprawdziwych danych we wniosku o ogłoszenie upadłości (art. 25 PUN)
 • za zaległości podatkowe spółki, na pokrycie których nie wystarcza majątek spółki (art. 116 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa).
 • za zaległości związane z odprowadzeniem składek z tytułu ubezpieczenia społecznego pracowników (art. 31 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych w zw. z art. 116 ustawy Ordynacja podatkowa ).

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: