eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Rozwiązanie umowy o pracę

Rozwiązanie umowy o pracę

2011-09-21 13:43


Umowa na czas określony

Dopuszcza się też rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas określony, o ile umowa zawarta jest na czas dłuższy niż 6 miesięcy. W tym wypadku w umowie można określić 2-tygodniowy okres wypowiedzenia.

Umowy zawartej na okres krótszy niż 6 miesięcy nie można wypowiedzieć. Można ją rozwiązać za porozumieniem stron lub w wyniku zajścia szczególnych okoliczności.

Skrócenie lub wydłużenie okresu wypowiedzenia

Jeśli pracownik odpowiada materialnie za powierzone mu mienie, okres wypowiedzenia może być wydłużony do:
  • 1 miesiąca – w przypadku okresu zatrudnienia krótszego niż 6 miesięcy,
  • 3 miesięcy – w przypadku okresu zatrudnienia co najmniej 6 miesięcy.
Pracodawca ma także prawo w uzasadnionych przypadkach (bankructwo, likwidacja, „odchudzanie” firmy) skrócić okres wypowiedzenia z 3 miesięcy do 1 miesiąca, ale wówczas musi zapłacić pracownikowi odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałe dwa miesiące. Wliczają się one pracownikowi do okresu zatrudnienia.

Pamiętaj, że niezależnie od tego, kto dokonuje wypowiedzenia umowy o pracę, można wspólnie ustalić wcześniejszy termin jej rozwiązania,co jednocześnie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę.

Jeśli wypowiesz niezgodnie z prawem

Musisz być świadomy tego, że pracownik, któremu wypowiedziałeś umowę o pracę, ma prawo odwołać się do sądu pracy. Jeśli sąd stwierdzi, że wypowiedzenie jest nieuzasadnione lub w jakiś sposób narusza przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę, może stwierdzić bezskuteczność takiego wypowiedzenia. Jeśli umowa uległa już rozwiązaniu, sąd nakazuje przywrócić pracownika do pracy lub wypłacić mu odszkodowanie.

Z tym ostatnim mamy do czynienia wtedy, gdy sąd stwierdzi słuszność wypowiedzenia lub uzna, że przywrócenie pracownika do pracy jest niemożliwe lub niecelowe. Wysokość takiego odszkodowania to suma wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy. Odszkodowanie nie może być niższe od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy

Pracownikowi przywróconemu do pracy przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, jednak nie więcej niż za 2 miesiące. W przypadku zaś, gdy okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące, pracownikowi należy się wynagrodzenie za nie więcej niż 1 miesiąc pozostawania bez pracy.

Jeśli zaś pracownik znajduje się w jednej z przewidzianych prawem sytuacji wyjątkowych – zostały mu 4 lata do emerytury, jest w ciąży lub przebywa na urlopie macierzyńskim – wtedy wynagrodzenie przysługuje za cały czas pozostawania bez pracy.

Wygaśnięcie umowy o pracę


Śmierć pracownika

Stosunek pracy wygasa wraz ze śmiercią pracownika. Prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą w równych częściach na małżonka oraz inne osoby, które spełniają warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej wynikające z przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Brak takich osób powoduje, że prawa majątkowe ze stosunku pracy wchodzą do spadku.

Śmierć pracodawcy

Umowy o pracę wygasają z dniem śmierci pracodawcy. Pracownikom przysługuje wtedy odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia (umowa o pracę na czas nieokreślony) lub wynagrodzenia za okres 2 tygodni (umowa o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy).

Pracownik w areszcie

Umowa o pracę wygasa po 3 miesiącach nieobecności pracownika w pracy z powodu tymczasowego aresztowania. Można oczywiście wcześniej rozwiązać z nim umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

W przypadku gdy postępowanie karne zostało umorzone lub gdy zapadł wyrok uniewinniający, jesteś zobowiązany ponownie zatrudnić pracownika, jeśli ten w ciągu 7 dni od uprawomocnienia się orzeczenia zgłosił swój powrót do pracy. Nie trzeba tego robić w przypadku, gdy postępowanie karne umorzono z powodu przedawnienia albo amnestii, a także warunkowego umorzenia postępowania.

oprac. : BL Info Polska

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: