eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Rozwiązanie umowy okresowej za wypowiedzeniem

Rozwiązanie umowy okresowej za wypowiedzeniem

2010-12-17 12:43

Co do zasady, umowa o pracę na czas określony rozwiązuje się z upływem czasu, na jaki została zawarta. Niemniej jednak, przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za 2-tygodniowym wypowiedzeniem.
Pytanie: Czy jest możliwe wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony, na 12 miesięcy, za 2-tygodniowym wypowiedzeniem, jeśli taką klauzulę zawarliśmy w informacji o warunkach zatrudnienia, a nie podaliśmy jej w samej umowie?

Czy jeśli chcemy, aby pracownik wykorzystał urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia, to tą informację umieścić w wypowiedzeniu, czy w porozumieniu o nieświadczeniu pracy, które zawieramy z pracownikiem na osobnym dokumencie?


Odpowiedź: Pracownik nie kwestionując postanowień dotyczących 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia zawartych w informacji o warunkach zatrudnienia, „milcząco” wyraził zgodę na możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy okresowej za wypowiedzeniem. Taka umowa może być zatem rozwiązana za wypowiedzeniem.

Informację o wykorzystaniu urlopu w okresie wypowiedzenia można zawrzeć zarówno w oświadczeniu o wypowiedzeniu, jak również w porozumieniu dotyczącym zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy.

1. Klauzula powinna znaleźć się w treści umowy o pracę…

Co do zasady, umowa o pracę na czas określony rozwiązuje się z upływem czasu, na jaki została zawarta. Niemniej jednak, przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za 2-tygodniowym wypowiedzeniem.

Możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy zawartej na czas określony musi zostać uzgodniona między stronami stosunku pracy. Na ogół zapis o wypowiedzeniu umieszczany jest w umowie o pracę już w momencie jej zawierania. Dopuszczalne jest jednak także wprowadzenie takiej klauzuli do treści umowy o pracę już w trakcie zatrudnienia (w drodze zawarcia porozumienia zmieniającego, tj. aneksu do umowy). Istotne jest jedynie, aby pracownik i pracodawca złożyli zgodne oświadczenia woli co do dopuszczalności wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę za 2-tygodniowym wypowiedzeniem.

2. …ale nawet bez niej dopuszcza się wyjątkowo możliwość wypowiedzenia umowy terminowej

W sytuacji przedstawionej w pytaniu, w samej umowie o pracę nie znalazł się zapis dopuszczający jej rozwiązanie za wypowiedzeniem. Jednocześnie pracodawca przedstawił pracownikowi na piśmie informację o warunkach zatrudnienia, w której wskazał, że umowa może zostać rozwiązana z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia. W takim przypadku należałoby uznać, że jeżeli pracownik po zapoznaniu się z powyższą informacją nie zgłosił pracodawcy sprzeciwu co do zapisu o obowiązującej strony długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę, to de facto wyraził zgodę na możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy za wypowiedzeniem.

Stanowisko takie znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

Zdaniem SN: Istotna jest wola stron

(…) zastrzeżenie dopuszczalności rozwiązania za 2-tygodniowym wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy może być dokonane przez każde zachowanie się stron, które ujawnia ich wolę w sposób dostateczny.

(Wyrok Sądu Najwyższego z 4 lipca 2001 r., I PKN 527/2000) W uzasadnieniu powyższego orzeczenia SN wskazał, że oświadczenie woli stron stosunku pracy co do treści umowy o pracę może być wyraźne ujęte w formie pisemnej, ale może być także złożone w sposób dorozumiany - „przez każde zachowanie się strony, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny (art. 60 kc w związku z art. 300 kp)”.

Zatem, mimo braku w umowie o pracę zapisu o możliwości wcześniejszego rozwiązania za wypowiedzeniem umowy zawartej na okres 12 miesięcy należy uznać, że w opisanym przypadku do uzgodnienia takiej możliwości doszło w sposób dorozumiany, a tym samym pracodawca mógł wypowiedzieć pracownikowi umowę z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia.

 

1 2

następna

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: