eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo gospodarcze › Jak założyć agencję pracy tymczasowej?

Jak założyć agencję pracy tymczasowej?

2010-08-25 10:26

Pracodawcy coraz częściej współpracują z agencjami pracy tymczasowej. Agencje dostarczają pracodawcom odpowiednią liczbę pracowników do wykonania konkretnych zadań, w konkretnym czasie, co wpływa korzystnie na redukcję kosztów i ryzyka przedsiębiorstwa związanego z rotacją pracowników. Zmiany struktury rynku pracy, w tym rosnący popyt na usługi agencji pracy tymczasowej, sprawiają, że wielu przedsiębiorców dostrzega w założeniu agencji pracy tymczasowej szansę na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Wszystkim zainteresowanym tego typu działalnością watro przypomnieć, że związana jest ona z koniecznością sprostania wielu wymogom formalnym i podlega szczegółowej kontroli.
Podstawą prawną dla funkcjonowania agencji pracy tymczasowej jest ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. z późn. zm. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. z późn. zm. o zatrudnieniu pracowników tymczasowych. Prowadzenie działalności w zakresie pracy tymczasowej polega na zatrudnianiu pracowników tymczasowych i kierowaniu tych pracowników oraz osób nie będących pracownikami do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz, i pod kierownictwem, pracodawcy użytkownika. Należy zwrócić uwagę, że agencja zatrudniająca pracowników tymczasowych nie może być jednocześnie pracodawcą użytkownikiem w stosunku do osób, z którymi pozostaje w stosunkach pracy.

Nowopowstająca agencja może rozpocząć działalność dopiero po dokonaniu wpisu do rejestru oraz uzyskaniu certyfikatu potwierdzającego tenże wpis. Podmiotem starającym się o wpis do rejestru może być osoba prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna. Jawny rejestr agencji zatrudnienia prowadzony jest przez marszałków poszczególnych województw. Wpis do rejestru jest bezpłatny. Opłata za wydanie certyfikatu, który uprawnia do świadczenia usług w zakresie pracy tymczasowej, wynosi 200 zł. Dużym udogodnieniem jest wprowadzona w ubiegłym roku możliwość składania wniosków o wpis do rejestru w formie elektronicznej (wymaga to jednak posłużenia się bezpiecznym podpisem elektronicznym).

Podmiot starający się o wpis do rejestru (a także posiadający już certyfikat i prowadzący agencję pracy tymczasowej) nie może posiadać zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, nie może być karany za przestępstwa lub wykroczenia dotyczące prowadzenia agencji bez wpisu, pobierania wynagrodzenia od osób poszukujących zatrudnienia lub naruszenia zakazu dyskryminacji oraz nie może być podmiotem, w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub ogłoszono jego upadłości.

Każda agencja pracy tymczasowej powinna posiadać lokal biurowy wyposażony w podstawowy sprzęt techniczny umożliwiający prowadzenie działalności oraz zapewniający poufność prowadzonych w nim rozmów. Osoby zatrudnione w agencji do obsługi osób korzystających z jej usług w zakresie pracy tymczasowej powinny mieć co najmniej średnie wykształcenie.

Agencje są zobowiązane do przetwarzania gromadzonych danych osobowych w sposób zgodny z przepisami o ochronie danych osobowych. Rola agencji w tym zakresie jest przy tym szczególna, ponieważ pozyskuje ona i przetwarza dane osobowe nie na własne potrzeby, lecz celem przekazania podmiotom trzecim. Za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych grożą sankcje karne, włącznie z kara pozbawienia wolności. Kontrole prowadzone przez GIODO są zazwyczaj bardzo drobiazgowe. W skład zespołu „kontrolnego” wchodzą informatycy i specjaliści ds. baz danych oraz prawnicy i inspektorzy GIODO.

Niedopuszczalne jest, aby osoby, dla których agencja poszukuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, były dyskryminowane ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie lub przynależność związkową. Niezgodne z prawem jest również pobieranie od osób poszukujących zatrudnienia kwot innych niż te związane z kierowaniem pracowników do pracy za granicą u zagranicznego pracodawcy (art. 85 ust. 2 pkt. 7 ustawy o promocji zatrudnienia). Od pracownika tymczasowego można wymagać jedynie pokrycia faktycznie poniesionych przez agencję kosztów związanych ze skierowaniem do pracy za granicą (u pracodawcy zagranicznego), w tym: opłaty za dojazd i powrót osoby skierowanej, opłaty za wydanie wizy, badanie lekarskie, tłumaczenie dokumentów.

W terminie do 31 stycznia każdego roku, agencje pracy tymczasowej są zobowiązane do przedstawienia marszałkowi województwa, właściwego dla swojej siedziby, szczegółowej informacji o prowadzonej działalności za rok poprzedni. Formularz takiej informacji stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie agencji zatrudnienia. W zakresie pracy tymczasowej formularz taki zawiera wskazanie danych dotyczących: liczby osób skierowanych przez agencję do wykonywania pracy tymczasowej (z uwzględnieniem m.in. takich parametrów, jak płci, wiek, charakter i miejsce świadczenia pracy czy rodzaj umowy) i liczbę pracodawców użytkowników korzystających z usług agencji.

Nie wywiązanie się z powyższych warunków lub też przekazanie niezgodnych ze stanem faktycznym informacji w rocznym sprawozdaniu o działalności agencji powoduje, zgodnie z art. 18m ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wykreślenie, w drodze decyzji, agencji zatrudnienia z rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. Wpis o wykreśleniu następuje w chwili, gdy decyzja o wykreśleniu staje się ostateczna.

Podstawa prawna:
  • przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, t.j.)
  • przepis ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnieniu pracowników tymczasowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, z późn. zm.)

Oceń

0 1

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.