eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo gospodarcze › Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową

Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową

2010-07-21 12:48

Z roku na rok można zauważyć, że wzrasta tendencja do przekształcania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w spółki komandytowe. Dlaczego mamy do czynienia z taka sytuacją? W tym miejscu możemy zaczerpnąć ze skarbnicy ludowych mądrości: Jeśli nie wiadomo co chodzi, to na pewno chodzi o pieniądze... Kluczem do rozwiązania tej zagadki jest optymalizacja podatkowa.
Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową ma na celu zmniejszenie obciążeń podatkowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. W świetle przepisów podatkowych, podatnikiem jest każdy ze wspólników a nie spółka, natomiast przychody uzyskiwane przez wspólników traktowane są jako przychody z działalności gospodarczej. W przypadku, w którym zostaną spełnione przesłanki wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w grę może wchodzić zastosowanie preferencyjnej stawki podatku liniowego w wysokości 19% z tytułu bycia wspólnikiem spółki komandytowej. Brzmi to zachęcająco. Przyjrzymy się zatem jak przebiega takie przekształcenie.

Na początek, zarząd przygotowuje plan przekształcenia spółki wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta (vide art. 557 i 558 k.s.h.). Biegły rewident (wyznaczany przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby spółki z o.o.) analizuje plan przekształcenia pod kontem jego poprawności i rzetelności. Taki plan powinien być sporządzany w formie pisemnej (pod rygorem nieważności) i zawierać obowiązkowo dwa elementy: ustalenie wartości bilansowej majątku spółki przekształcanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia oraz określenie wartości udziałów albo akcji wspólników zgodnie ze sprawozdaniem finansowym.

Załącznikami do planu są:
  • projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki,
  • projekt umowy spółki po przekształceniu,
  • wycena składników majątku (aktywów i pasywów) spółki przekształcanej,
  • sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na dzień, przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe.
Kolejnym krokiem jest powzięcie uchwały o przekształceniu spółki. W przypadku spółki z o.o. uprawnione jest do tego zgromadzenie wspólników. Zanim to jednak nastąpi spółka musi dwukrotnie zawiadomić wspólników o zamiarze powzięcia tejże uchwały (nie później niż miesiąc przed planowanym dniem powzięcia uchwały, w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie). Zawiadomienie powinno zawierać istotne elementy planu przekształcenia oraz opinii biegłego rewidenta, a także określać miejsce oraz termin, w którym wspólnicy spółki przekształcanej będą mogli zapoznać z pełną dokumentacją. Do zawiadomienia o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu spółki, dołącza się projekt uchwały o przekształceniu oraz projekt umowy nowopowstającej spółki komandytowej (vide art. 560 k.s.h).

Uchwała o przekształceniu spółki (vide art. 563 k.s.h.) powinna zawierać co najmniej:
  • typ spółki, w jaki spółka zostaje przekształcona,
  • wysokość sumy komandytowej,
  • wysokość kwoty przeznaczonej na wypłaty dla wspólników nie uczestniczących w spółce przekształconej, która nie może przekraczać 10% wartości bilansowej majątku spółki,
  • zakres praw przyznanych osobiście wspólnikom uczestniczącym w spółce przekształconej, jeżeli przyznanie takich praw jest przewidziane,
  • nazwiska i imiona wspólników prowadzących sprawy spółki i mających reprezentować spółkę przekształconą,
  • zgodę na brzmienie umowy spółki przekształconej.
Aby przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową mogło dojść do skutku, oprócz spełnienia powyższych warunków, na temat planowanej zmiany powinni wypowiedzieć się wspólnicy reprezentujący co najmniej dwie trzecie kapitału zakładowego (vide art. 575 k.s.h.). Konieczne jest również uzyskanie zgody osób, które w nowopowstającej spółce komandytowej mają być komplementariuszami (vide art. 576 k.s.h.) Zgoda ta powinna mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. Pozostali wspólnicy spółki przekształcanej staną się komandytariuszami w nowopowstającej spółce.

Począwszy od dnia powzięcia uchwały o przekształceniu, Wspólnicy mają miesiąc na złożenie oświadczeń dotyczących ich uczestnictwa w nowopowstałej spółce. Nie dotyczy to wspólników, którzy złożyli takie oświadczenia w dniu powzięcia uchwały.

Wspólnikowi, który nie złożył oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej, przysługuje roszczenie o wypłatę kwoty odpowiadającej wartości jego udziałów w spółce przekształcanej, zgodnie ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym dla celów przekształcenia. Roszczenie to przedawnia się z upływem dwóch lat, licząc od dnia przekształcenia (vide art. 565 § 1 k.s.h.).

 

1 2

następna

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.