eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo gospodarcze › Emitenci papierów wartościowych: zmiana rozporządzenia

Emitenci papierów wartościowych: zmiana rozporządzenia

2009-08-31 04:10

W dniu 27 sierpnia 2009 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 131, poz. 1080, dalej: rozporządzenie).
Nowelizacja rozporządzenia wynika z potrzeby jego dostosowania do zmian dokonanych w Kodeksie spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm., dalej: "k.s.h.") ustawą z dnia
25 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 86, poz. 524) oraz ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 13, poz. 69).

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na najważniejsze zmiany wynikające z nowej regulacji, a mianowicie:

- zmianę definicji jednostki zależnej poprzez uwzględnienie faktu funkcjonowania u emitentów będących spółkami europejskimi organów administrujących oraz możliwości powoływania członków organów jednostki zależnej na podstawie uprawnień innych niż posiadanie udziałów/akcji;

- rozszerzenie obowiązków emitenta w zakresie bieżącego raportowania o połączeniu z innym podmiotem w przypadku połączenia transgranicznego (podjęcie decyzji o zamiarze połączenia i transgraniczne połączenie), przy czym zmiana uwzględnia wprowadzenie do znowelizowanego k.s.h nowej instytucji transgranicznego połączenia spółki;

- wprowadzenie obowiązku emitenta w zakresie bieżącego raportowania o odstąpieniu od przeprowadzenia przez biegłego badania planu połączenia lub planu podziału, oraz o odstąpieniu od sporządzenia przez biegłego opinii w przedmiocie ww. planów i od sporządzenia oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 k.s.h. traktującym o stanie księgowym spółki. Zmiana uwzględnia liberalizację k.s.h. w zakresie wymogów przeprowadzania ww. czynności przez biegłego;

- zmianę w zakresie obowiązków informacyjnych emitenta będącego publiczną spółką akcyjną związanych ze zwołaniem i przeprowadzeniem walnych zgromadzeń akcjonariuszy. Istotą zmian jest zobowiązanie emitenta do przekazywania do publicznej informacji w formie raportu bieżącego danych, które powinny się znaleźć (na podstawie nowego art. 4022 k.s.h.) w ogłoszeniu o walnym zgromadzeniu. Jednocześnie wprowadza się m.in. obowiązek przekazywania przez emitentów treści projektów uchwał, treści załączników do uchwał oraz nowego porządku obrad (w razie zmiany dotychczasowego) oraz odstąpieniu przez walne zgromadzenie od planowanego porządku obrad;

- zmianę niektórych terminów przedkładania stosownych raportów bieżących:
  • w przypadku informacji o walnym zgromadzeniu - termin uległ wydłużeniu z 22 do 26 dni,
  • w przypadku informacji o projektach uchwał oraz załącznikach do tych projektów, które mają być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, a które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej - termin uległ wydłużeniu z 8 do 26 dni,
  • w przypadku informacji o zwołaniu walnego zgromadzenia przez akcjonariusza lub inne upoważnione osoby - raport przekazywany jest w ciągu 24 godzin, o ile nie jest możliwe dochowanie terminu 26 dni,
  • w przypadku informacji o zwołaniu zgromadzenia inwestorów funduszu na żądanie uczestników funduszu - termin wynosi 8 dni.
Omawiana regulacja obejmuje niemal wyłącznie zmiany niezbędne do zachowania spójności rozporządzenia z ostatnimi nowelizacjami k.s.h.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: