eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Pracownik tymczasowy a bhp w firmie

Pracownik tymczasowy a bhp w firmie

2009-02-27 14:10


 • posiadania wiedzy na temat przepisów i zasad bhp,
 • dbałości, aby wykonywana przez niego praca nie godziła w przepisy i zasady bhp oraz stosowania się w tym zakresie do poleceń i wskazówek przełożonych,
 • sprawowania pieczy nad należytym stanem maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz porządkiem i ładem w miejscu pracy,
 • niezwłocznego zawiadomienia przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzeżenia współpracowników oraz innych osób znajdujących się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie,
 • współpracy z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bhp.

W razie wypadku

Nieszczęśliwe zdarzenie, któremu na terenie firmy uległ pracownik tymczasowy, obliguje pracodawcę do podjęcia identycznych działań jak w przypadku wypadków pracowników etatowych. A zatem, zgodnie z art. 234 K.p., szef musi:
 • podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie,
 • zapewnić udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu pracownikowi tymczasowemu,
 • ustalić w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyny wypadku- należy tu kierować się zasadami zawartymi w rozporządzeniu RM z 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobów ich dokumentowania (Dz. U. Nr 115, poz. 744 ze zm.),
 • zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom.

Ponadto, zgodnie z § 2 niniejszego artykułu, pracodawca musi niezwłocznie powiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy.

Następnym krokiem jest powołanie zespołu powypadkowego, który ma za zadanie ustalić okoliczności i przyczyn wypadku. Obowiązek w tym zakresie leży w gestii pracodawcy użytkownika. Wskazuje na to art. 9 ust. 2a, zgodnie z którym, pracodawca ten m.in. ustala okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy. Warto jednak zaznaczyć, że dokumentacja powypadkowa musi w takim wypadku zostać zatwierdzona przez agencję.

Co niezwykle istotne, firma, na której terenie doszło do nieszczęśliwego zdarzenia, nie ponosi odpowiedzialności -w zakresie wynikającym z ustawy z 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach- za wypadek przy pracy, któremu uległ pracownik zatrudniony u innego pracodawcy (por. wyrok SN z 9 grudnia 1997 r., II UKN 389/97, OSNAPiUS 1998, Nr 20, poz. 610).

WAŻNE!

Pracodawca, który zamierza zasilić szeregi swej firmy pracownikami tymczasowymi, musi pamiętać o bezwzględnym zakazie zlecania im prac szczególnie niebezpiecznych (art. 8 pkt 1 ustawy). Wykaz prac, które zalicza się do szczególnie niebezpiecznych zawiera rozporządzenie MPiPS z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.). Należą do nich:
 • roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części,
 • prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych,
 • prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych,
 • prace na wysokości.

poprzednia  

1 2 3

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: