eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Świadectwo pracy

Świadectwo pracy

2004-11-20 21:12

Świadectwo pracy jest dokumentem, który otrzymuje pracownik w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy. Podlega wydaniu do rąk pracownika. Pracodawca jest obowiązany wydać świadectwo pracy bez osobnego wezwania pracownika, niezwłocznie po ustaniu stosunku pracy.
Treść świadectwa pracy

Każde świadectwo pracy powinno zawierać informacje dotyczące:

1. okresu i rodzaju wykonanej pracy
2. zajmowanych stanowisk
3. trybu rozwiązania stosunku pracy albo okoliczności wygaśnięcia tego stosunku
4. inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracownika (liczba dni wykorzystanego w danym roku urlopu wypoczynkowego, okres korzystania z urlopu bezpłatnego czy wychowawczego)
5. zajęcia wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym
6.na wniosek pracownika w świadectwie pracy należy podać także informacje dotyczące: wysokości i składników wynagrodzenia za pracę, uzyskania kwalifikacji

Poza tymi składnikami nie wolno zamieszczać w świadectwie pracy innych informacji czy uwag.

Sprostowanie świadectwa pracy

Treść świadectwa pracy może ulec sprostowaniu na wniosek pracownika. Złożony w dowolnej formie w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy, jeżeli nie odpowiada wymaganiom określonym przez prawo lub jest niezgodne ze stanem faktycznym. Sprostowanie polega na zmianie lub uzupełnieniu treści wadliwego dokumentu. W razie uwzględnienia wniosku pracownika należy wystawić nowy dokument i doręczyć go pracownikowi. Jeżeli pracodawca nie uwzględni żądania pracownika sprostowanie świadectwa pracy, to może on w terminie 7 dni od zawiadomienia o odmowie skierować wniosek o sprostowanie do sądu pracy.

Roszczenia pracownika w razie nie wydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy

Pracownik może wystąpić do sądu pracy o sprostowanie treści świadectwa pracy, jeżeli nie odpowiada ono prawdzie lub jest niezgodne z przepisami. Jeżeli sąd uzna roszczenie pracodawca obowiązany jest niezwłocznie, nie później niż 3 dni od uprawomocnienia się orzeczenia, wydać nowe świadectwo pracy. Pracodawca powinien także niezwłocznie sprostować świadectwo pracy jeżeli ugoda lub orzeczenie sądowe wywiera wpływ na jego treść, niezależnie od tego czy pracownik domaga się jego sprostowania. W razie sprostowania świadectwa pracy, pracodawca obowiązany jest usunąć z akt osobowych pracownika i zniszczyć poprzednio wydane świadectwo pracy. Pracownik który dodatkowo poniósł szkodę wskutek nie otrzymania pracy z powodu nie wystawienia mu w terminie świadectwa pracy może wystąpić z roszczeniem o naprawie wyrządzonej mu szkody (odszkodowanie).

Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy istnieje gdy spełnione będą jednocześnie 3 przesłanki:

1. pracodawca nie wykonał lub nienależycie wykonał obowiązek wystawiania świadectwa pracy,
2. pracownik pozostał bez pracy i poniósł z tego powodu szkodę,
3. szkoda powstała wyłącznie z tego powodu, że pracodawca nie wydał pracownikowi świadectwa pracy albo wystawił je wadliwie co udaremniło pracownikowi uzyskanie zatrudnienia w innym zakładzie.

Odszkodowanie należy się w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawienia bez pracy z danego powodu, nie dłuższy jednak niż 6 tygodni. Wynagrodzenie to oblicza się według zasad obowiązujących przy ustaleniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Stan prawny na 19.10.2004


Współautor: Małgorzata Szulc, Most Wanted!

oprac. : Justitia.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Kary porządkowe

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.