eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo gospodarcze › Współpraca z sieciami handlowymi - wybrane problemy

Współpraca z sieciami handlowymi - wybrane problemy

2015-07-09 10:47

Współpraca z sieciami handlowymi - wybrane problemy

Hipermarket © Voyagerix - Fotolia.com

Umowy z sieciami handlowymi to często wielostronicowe opisy obowiązków dostawcy. Oprócz standardowych postanowień dotyczących dostaw w umowach tych mogą znajdować się również postanowienia, które stawiają dostawcę w bardzo niekorzystnym położeniu. Analiza poszczególnych postanowień umownych może jednak doprowadzić do wniosku, że dostawca ma możliwość zakwestionowania niektórych praktyk sieci handlowych, a nawet dochodzenia zwrotu świadczeń spełnionych na rzecz sieci.
W niniejszym artykule zostaną poruszone takie dotykające wielu dostawców problemy, jak:
 • wydłużone terminy płatności,
 • prawo zwrotu towarów,
 • kary umowne,
 • zrzeczenia roszczeń,
 • opłaty półkowe,
 • wykorzystywanie niedoświadczenia dostawcy.

Jak dostawcy radzą sobie z powyższymi problemami?

Wydłużone terminy płatności


Jednym z podstawowych problemów, z jakimi borykają się dostawcy do sieci handlowych, są wydłużone terminy płatności sięgające nierzadko nawet 120 dni. Brak zapłaty za towar przez 4 miesiące, i to zgodnie z umową, może negatywnie odbić się na sytuacji gospodarczej dostawcy.

Część dostawców w takiej sytuacji decyduje się na faktoring umożliwiający uzyskanie środków w krótszym terminie w zamian za wynagrodzenie stanowiące część należności.
Inni dostawcy decydują się na dochodzenie swoich praw na podstawie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, która powstała m.in. w celu likwidacji zatorów płatniczych i która może dotyczyć również relacji dostawca – sieć handlowa. Z powyższej ustawy wynika w szczególności, że:
 • jeżeli umowa z siecią handlową przewiduje termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, dostawca może żądać odsetek ustawowych po upływie 30 dni, liczonych od dnia spełnienia swojego świadczenia i doręczenia sieci handlowej faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru, do dnia zapłaty, ale nie dłużej niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego (czyli do terminu zapłaty określonego w umowie),
 • termin zapłaty określony w umowie nie może przekraczać 60 dni, liczonych od dnia doręczenia sieci handlowej faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru, chyba że strony ustalą inaczej i pod warunkiem że ustalenie to nie jest sprzeczne ze społeczno-gospodarczym celem umowy i zasadami współżycia społecznego oraz jest obiektywnie uzasadnione, biorąc pod uwagę właściwość towaru; należy jednakże pamiętać, że przepis ten w żaden sposób nie uchyla możliwości dochodzenia odsetek ustawowych już od 31 dnia,
 • jeżeli ustalony w umowie termin zapłaty jest dłuższy niż 60 dni, liczonych od dnia doręczenia sieci handlowej faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru, a nie jest spełniony powyższy warunek, dostawcy, który dostarczył towar, po upływie 60 dni przysługują odsetki jak od zaległości podatkowych; w takiej sytuacji od 31 do 60 dnia dostawcy przysługują zatem odsetki ustawowe a od 61 dnia – odsetki jak od zaległości podatkowych.

fot. Voyagerix - Fotolia.com

Hipermarket

Jednym z podstawowych problemów, z jakimi borykają się dostawcy do sieci handlowych, są wydłużone terminy płatności sięgające nierzadko nawet 120 dni.


Dochodząc powyższych odsetek na drodze sądowej konieczne jest przede wszystkim udowodnienie daty dostawy towaru do sieci handlowej. Dlatego niezwykle istotne jest gromadzenie i przechowywanie dokumentacji w zakresie dostaw. Kompletność takiej dokumentacji umożliwi skuteczne dochodzenie odsetek w przypadku stosowania przez sieć handlową wydłużonych terminów płatności.

Prawo zwrotu towarów


Niewielu dostawców zdaje sobie sprawę, że istnieje możliwość podważenia przysługującego sieciom handlowym prawa zwrotu towarów – jednego z popularnych elementów umów. Na taką możliwość wskazał m.in. Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 10 stycznia 2014 r., sygn.
I ACa 1148/13.

Uzasadnienie powyższego wyroku, jak również analiza podobnych sprawy prowadzą do wniosku, że istnieje możliwość zakwestionowania prawa zwrotu towaru, jeśli w szczególności:
 • umowa przerzuca na dostawcę ryzyko działalności gospodarczej sieci handlowej,
 • umowa nie przewiduje terminu, w jakim sieć handlowa może skorzystać z prawa zwrotu towaru,
 • czas, w którym faktycznie miałoby dojść do zwrotu towaru, uniemożliwia dostawcy sprzedaż tego towaru innemu odbiorcy,
 • dostawca nie ma możliwości oszacowania, kiedy i jakie towary sieć handlowa zwróci,
 • postanowienie umowne przewidujące prawo zwrotu towarów nie jest zgodne z istotą umowy sprzedaży.

W takiej sytuacji postanowienie przewidujące prawo zwrotu towaru może zostać uznane za nieważne, co powoduje, że sieć handlowa nie będzie mogła towaru zwrócić dostawcy, a dostawca nie będzie miał obowiązku zwrotu ceny za ten towar.

Kary umowne


Umowy z sieciami handlowymi często zastrzegają na rzecz tych sieci liczne kary umowne, w szczególności za brak dostawy towaru w terminie. Oczywiście wprowadzanie kar umownych jest jak najbardziej możliwe. Należy jednakże pamiętać o dwóch ważnych kwestiach, które mogą okazać się istotne w razie dochodzenia przez sieć handlową zapłaty kar umownych.

Po pierwsze, jeśli kara umowna jest rażąco wygórowana, można dochodzić jej zmniejszenia (jest to tzw. miarkowanie kary umownej – art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego). Jeżeli zatem sieć handlowa dochodzi od dostawcy kary umownej za brak dostarczenia towaru, która równa jest np. wartości niedostarczonego towaru, to można spróbować skorzystać z powyższego uprawnienia i żądać zmniejszenia tej kary.
Po drugie, warto dbać o właściwe dokumentowanie współpracy, szczególnie w zakresie, w jakim sieci handlowej przysługują kary umowne. Jeśli kary takie przysługują np. za brak dostarczenia towaru, to niezwykle istotne będzie gromadzenie dokumentacji, która w sposób niezbity będzie potwierdzała fakt dostawy zgodnie z zamówieniem.

 

1 2

następna

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: